Privacy Policy

Privacyverklaring The Focus Academy nv (dd. 12/09/2019)
Deze privacyverklaring geldt voor The Focus Academy nv, gevestigd in Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 130, 9000 Gent en is van toepassing op de website van The Focus Academy nv en op de communicatie die The Focus Academy nv uitvoert. Deze privacyverklaring is opgemaakt om de privacy van de contactgegevens en andere informatie te respecteren, conform de eisen die vastgelegd zijn in de Europese privacywetgeving (General Data Protection Regulation). The Focus Academy nv verzamelt en gebruikt persoonsgegevens omwille van welbepaalde redenen. Hierbij beperken wij ons steeds tot het hoogstnoodzakelijke.

1. U krijgt de gelegenheid om uw persoonsgegevens zelf aan ons te bezorgen via het contactmogelijkheden op de website van The Focus Academy nv (www.thefocusacademy.eu), via directe of telefonische gesprekken, via email of bij andere aanvragen om informatie. Mits uw expliciete goedkeuring zullen we deze gegevens daarna verder gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te sturen of u andere informatie te bezorgen over onze producten en diensten.

2. Bij de uitvoering van onze contractuele overeenkomsten houden we de volgende persoonsgegevens bij om met klanten, leveranciers en partners te communiceren. Deze gegevens gebruikt The Focus Academy nv om u als klant, leverancier en partner te informeren over de diensten die in lijn liggen met de contractuele overeenkomst die we al met u hebben en in de kader van de contractuele overeenkomst. De volgende persoonsgegevens kunnen in dit kader verwerkt worden: Voor klanten en hun medewerkers: naam, adres, mailadres, geboorteplaats en -datum, geslacht, rekeningnummer, rijksregisternummer, Dimona, lidmaatschappen, opleiding & vorming, beroepsgegevens, beeld- en geluidsopnames. Voor leveranciers en partners: naam, adres, mailadres, geboorteplaats en -datum, geslacht, rekeningnummer, rijksregisternummer, Dimona, lidmaatschappen opleiding & vorming, beroepsgegevens, beeldopnames, vrijetijdsbesteding en samenstelling gezin.

3. Alle werknemers (arbeidsreglement) en partners (contractueel) van The Focus Academy nv hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend, waarin zij de verplichting op zich nemen de informatie waarmee ze in het kader van hun job in contact komen, steeds en blijvend als strikt vertrouwelijk te behandelen.

4. Wanneer The Focus Academy nv voor bepaalde diensten gebruik maakt van partners worden deze grondig gescreend en geïnstrueerd over hun verplichtingen op vlak van vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging. Indien uw persoonsgegevens aan hen worden toevertrouwd, krijgen zij een duidelijke opdracht en worden deze persoonsgegevens uitsluitend hiervoor gebruikt.

5. Naargelang het type van informatie wordt een bewaartermijn vastgesteld, waarna de
verzamelde gegevens volledig en definitief verwijderd worden.

6. Indien u vragen heeft over het type persoonsgegevens die wij gebruiken, de verwerkingen die we doen met uw persoonsgegevens of verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen, kunt u uw vraag sturen naar focus@thefocusacademy.eu. Aan uw verzoek wordt binnen de 3 weken voldaan, tenzij dit niet haalbaar is. In dergelijk geval wordt u eveneens steeds binnen de 3 weken een verklaring gegeven.

7. Ook als u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken, kunt u te allen tijde deze toestemming weer intrekken. Als we u met uw goedkeuring een nieuwsbrief toesturen, zal er ook altijd een gemakkelijk te gebruiken functie zijn om u uit te schrijven.

8. In bepaalde omstandigheden kan u ons ook vragen uw gegevens wel nog te bewaren maar niet meer verder te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van een betwisting of voor nader onderzoek). De GDPR geeft u ook het recht uw persoonlijke gegevens te laten transfereren naar een andere dienstverlener. Dit kan worden toegepast voor die persoonsgegevens die u ons zelf rechtstreeks hebt verstrekt.

9. U hebt als betrokkene steeds het recht om op de hoogte te zijn van de gegevens die we over u verzamelen. U mag deze opvragen, corrigeren of helemaal laten wissen. Indien u meent dat The Focus Academy nv niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

10. Wij beschermen alle verzamelde persoonsgegevens als uiterst vertrouwelijke informatie.

Website Policy

1. Dit is de website policy van The Focus Academy nv (met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 130, BTW BE 0712.886157). De website en de inhoud van de website is in beheer van The Focus Academy nv.

2. Het gebruik van de website www.thefocusacademy.eu is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten. We hebben het recht om deze bepalingen op elk moment aan te passen, zonder kennisgeving.

 1. Door het gebruik van de website wordt er geen enkel samenwerkingsverband gecreëerd.
 2. De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van The Focus Academy nv. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel of persoonlijk advies ten aanzien van de gebruiker. The Focus Academy nv geeft geen enkele garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.
 3. De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van The Focus Academy nv. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.
 4. The Focus Academy nv zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Echter, The Focus Academy nv neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal The Focus Academy nv zo snel als mogelijk dit rechtzetten. In geval de gebruiker bepaalde onjuistheden zou ontdekken in de informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website kan de gebruiker The Focus Academy nv steeds contacteren via focus@thefocusacademy.eu.
 5. De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.
 6. The Focus Academy nv geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. The Focus Academy nv is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website.
 7. The Focus Academy nv kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.
 8. Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen uitsluitend bevoegd zijn.

Cookies Policy

1. Dit is de cookies policy van The Focus Academy nv (met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid
808 bus 130, 9000 Gent, BTW BE 0712.886.157).

2. The Focus Academy nv kan gebruik maken van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor
de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers van haar website www.thefocusacademy.eu.
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website en hebben bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld:

 • Sessiecookies: tijdelijke cookies gedurende het bezoek aan de website
 • Tracking cookies: cookies die je gedrag op de website volgen en bijhouden bij latere, herhaalde bezoeken
 • Technische of functionele cookies: cookies die bijvoorbeeld je taalinstellingen bijhouden

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
The Focus Academy nv maakt gebruik van volgende cookies op haar website:

1. Performantie cookies
Deze website maakt gebruik maken van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

2. Third party cookies
De website kan ook elementen van andere, derde partijen bevatten.